UA-140582099-1

Nieuw politiebesluit behoudt waterbesparende maatregelen maar versoepelt uren voor gebruik regen- en/of grondwater (tussen 18 u ís avonds en 10 u ís ochtends) in provincie Antwerpen 

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste  provincie Antwerpen die eerder vandaag vergaderde, dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven. Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18 u ’s avonds en 10 u ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20 u en 8 u).

Wat doet de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen?
De coördinatiegroep vergaderde een eerste keer in onze provincie op donderdag 26 juli. Ze evalueerde toen de genomen maatregelen en bekeek of bijkomende maatregelen noodzakelijk waren door het groeiende neerslagtekort en de aanhoudende droogte. Tijdens het tweede overleg van vandaag oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen opnieuw dat de geldende maatregelen nodig blijven. De toestand op de waterlopen en -wegen blijft immers -ondanks de regenval van de voorbije dagen- problematisch. Ook het uitgevaardigde politiebesluit van 10 augustus n.a.v. de blauwalgen blijft van kracht.

Wat is er nieuw in het aangepaste besluit?
De afgekondigde maatregelen werden bijgesteld zodat bepaalde activiteiten die gedurende de dag verboden zijn langer toegestaan worden. Zo is het gebruik van regen- of grondwater voor beregenen voortaan toegestaan tussen 18u en 10u (i.p.v. tussen 20u en 8u). Deze versoepeling maakt het vooral voor de landbouwsector draaglijker om hun akkers en gewassen te besproeien en is niet het gevolg van de neerslag van de voorbije dagen. 

Wat blijft hetzelfde?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

1. Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen.
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van specifieke land –en/of tuinbouwactiviteiten die leidingwater vereisen, en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen.
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
  • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 10.00 u en 18.00 u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200   of met één van de straffen alleen.

Een overzicht van de belangrijkste (politie)besluiten op een rijtje:

  • Het politiebesluit van de gouverneur van 6 juli 2018 dat een verbod op kampvuren en een absoluut rook- en vuurverbod  in bossen, natuur- en heidegebieden uitvaardigt voor de ganse provincie;
  • Het politiebesluit captatieverbod en waterbesparende maatregelen (zie hierboven) van 13 augustus.
  • Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgen inhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Wij herinneren opnieuw aan het algemeen zwemverbod op alle waterwegen.

Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).

Dit nieuwe besluit vervangt het politiebesluit van 26 juli 2018 en is onmiddellijk van kracht.

Een overzicht van alle politiebesluiten die momenteel van kracht zijn in onze provincie, kan je nalezen op de webstek van gouverneur Cathy Berx: www.cathyberx.be.

Lees hier het volledig persbericht.