UA-140582099-1

Gemeenteraad 

Net als het college van burgemeester en schepenen heeft ook de gemeenteraad een dubbele functie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad de hoogste macht. Al wat van gemeentelijk belang is en niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan is toegewezen, behoort tot de bevoegdheid van de raad. Daarnaast is de gemeenteraad ook een orgaan in dienst van het centraal gezag en beraadslaagt hij over elk onderwerp dat door de hogere overheid wordt voorgelegd.

De gemeenteraad verkiest de schepenen en de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, benoemt het personeel, stelt reglementen en verordeningen op, voert het financieel beheer, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW en Kerkfabriek), neemt alle maatregelen tot ordening van het plaatselijk samenleven en behartigt de belangen van de Wijnegemse bevolking.

 

Raadsleden

Agenda's en notulen