BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING NV Aannemingen Van Wellen, Kanaaldijk 253, 2900 Schoten

NV Aannemingen Van Wellen, Kanaaldijk 253, 2900 Schoten, 

heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit die na de verandering ingedeeld blijft als inrichting of activiteit van klasse 1 of 2 zijnde een andere verandering dan een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als adres Kanaaldijk 253, 2900 Schoten en is kadastraal gekend als 11050 (Wijnegem) afdeling 1 sectie A perceelnummer 155B en 11040 (Schoten) afdeling 3 sectie D perceelnummers 534L, 538K en 557T.

De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:

 • 7°: aanvragen op het grondgebied van twee of meer gemeenten binnen een provincie

 

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:

 • De afbraak van een asfaltcentrale;
 • Herinrichting van het bedrijfsterrein;
 • Regularisatie van een deel van de bestaande terreinafsluiting uit betonnen panelen;

Afwijking wordt gevraagd van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater inzake hemelwaterputten;

Er werd reeds een hemelwaterput voorzien bij een vorige vergunning

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een aannemingsbedrijf, als volgt:

 • vermindering met
  • 40.340 ton freesasfalt en bitumen tot de totale opslag van 30.000 ton gebroken asfalt, 10.000 ton niet-teerhoudend freesasfalt en 15.000 ton teerhoudend freesasfalt (1.2);
  • 55.000 ton teervrij asfaltpuin tot een totale opslag van 40.000 ton (2.2.2.f.2);
  • 15.000 ton teerhoudend asfaltpuin tot een totale opslag van 15.000 ton (2.2.2.g.2);
  • de behandeling van bitumen door polymerisatie en menging met een jaarcapaciteit van 2.000 ton waardoor er enkel de distillatie voor het recupereren van methyleenchloride met een jaarcapaciteit van 0,53 ton (400 liter) vergund blijft (7.1.2);
  • toestellen met een totale drijfkracht van 23,15 kW tot compressoren, airco’s, e.d. met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 33,75 kW waarvan 3 compressoren (11 kW, 7,5 kW en 1,5 kW), 1 airco (1,15 kW) en een warmtepomp (12,6 kW) (16.3.1.1);
  • een chiller van 1,25 kW tot in totaal 2 chillers (4,4 kW en 0,65 kW) (16.3.2.1.a);
  • 87,5 ton gasolie in ondergrondse opslaghouders tot in totaal 1,75 ton gasolie in een bovengrondse enkelwandige houder van 2.000 liter (17.3.2.1.1.b);
  • 1.000 kg geurbestrijder tot in totaal de opsla van 160,45 ton schadelijke stoffen (GHS07) waarvan 160 ton cement in 2 silo’s (1x 100 ton en 1x 60 ton) en 450 kg schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten (17.3.6.3);
 • uitbreiding met:
  • de opslag en overslag van 105.000 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen (2.1.2.b.2);
  • de opslag van 7.500 m³ onzuivere bodem met technisch verslag en zuivere bodem zonder technisch verslag (2.1.3.1);
  • 15.000 m³ betonpuin en mengpuin tot een totale opslag van 35.000 m³ (2.2.2.a.2);
  • de opslag van 20.000 m³ uitgegraven bodem dat voldoet aan Vlarebo (61.2.2);

Rubricering volgens aanvrager: 61.2.2 - 17.3.6.3.a - 17.3.2.1.1.1.b - 16.3.2.1.a - 16.3.1.1 - 7.1.1 - 2.2.2.g.2 - 2.2.2.f.2 - 2.2.2.a.2 - 2.1.3.1 - 2.1.2.b.2 - 1.2;

De volgende rubrieken worden stopgezet: 23.3.1.a - 30.4 - 43.1.3 - 43.4;

De volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing: 30.10.1;

 

Er wordt een bijstelling gevraagd van de volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd in het besluit met kenmerk MLAV1-2015-0123:

Tenzij anders bepaald in de stedenbouwkundige vergunning dient de exploitant in afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5§5 Vlarem II geen vijf meter breed groenscherm te voorzien, maar mag dit beperkt worden tot:

Voor wat betreft de percelen 1-D-557T, 1-D-538K en 1-D-534L:

 • aan de noordkant van het bedrijf met als natuurlijke grens het “Albertkanaal”: geen groenscherm;
 • aan de zuidkant dient er, in afwachting van de aanleg van een keermuur op de perceelgrens, en een beplante talud achter de keermuur, langs de waterloop ‘Klein Schijn’ een 5 m bouwvrije, doch beplante zone gevrijwaard te worden. De beplanting gebeurt in overleg met de Provinciale Dienst Waterbeheer. Na aanleg van de beplante talud door de POM Antwerpen (overeenkomstig de intekening op het uitvoeringsplan d.d. 25 mei 2015) kan deze talud als voldoende alternatief voor een groenscherm beschouwd worden;

 

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

De aanvraag ligt van 23.12.2017 tot en met 21.01.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

Voor meer info kan u terecht bij Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING Nv Bouwmaterialen Van Pelt, Kanaaldijk 25, 2900 Schoten, Deurnesteenweg 30, 2110 Wijnegem

Nv Bouwmaterialen Van Pelt, Kanaaldijk 25, 2900 Schoten, Deurnesteenweg 30, 2110 Wijnegem

heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als adres Kanaaldijk 25, 2900 Schoten en is kadastraal gekend als 11050 (Wijnegem) afdeling 1 sectie A perceelnummers 19, 15C, 15E, 15H, 16B, 16C, 17B, 18B, 20D, 20E, 23D, 25B3, 25B6, 25C3, 25C5, 25C6, 18C, 25D4, 25D6, 25E3, 25F3, 25R4, 25X3, 25X5, 25Y2, 27H, 27M en 27P en 11040 (Schoten) afdeling 3 sectie C perceelnummers 475H, 476F, 478F, 479D, 473G en  474D

De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:

 • 7°: aanvragen op het grondgebied van twee of meer gemeenten binnen een provincie

De aanvraag betreft tevens het veranderen door uitbreiding en wijziging, waaronder clp-omzetting, als volgt:

 • uitbreiding van het vermogen van de vergunde sorteerlijn met 75 kW wegens vervanging door een sorteerlijn met een vermogen van 195 kW (2.2.2.b.2 – 30.1.3);
 • uitbreiding van het elektrisch vermogen met 87 kW en het thermisch vermogen met 82 kW van het stoomaggregaat wegens vervanging door een stoomaggregaat met een elektrisch vermogen van 545 kW (12.1.2.1.a) en een thermisch vermogen van 512 kW (31.1.1.a);
 • vervanging van de vergunde transfo door een transfo met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
 • uitbreiding met 3 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 333 kW (43.1.1.a);

 

De inrichting zal wat betreft de opslag van brandstoffen, brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en bijhorigheden beschikken over:

 • 4 verdeelslangen (6.5.2);
 • opslag van 150 T vaste brandstoffen op een opp. van ca. 0,1 ha, nml. opslag van 50 T kolen in zakken en 100 T los (6.2.2.a);
 • opslag van 12.000 l brandbare vloeistoffen (5.000 l afvalolie (in bovengrondse houder) en 7.000 l vetten en oliën (5.200 l in bovengrondse houder en 1.800 l in vaten) (6.4.1);
 • opslag van 1.481 ton gevaarlijke stoffen bestaande uit:
  • opslag van 226 ton diesel en stookolie (252.000 l) (17.3.2.1.1.2) bestaande uit de opslag van:
   • 2.000 l dieselolie;
   • 150.000 l dieselolie;
   • 2 x 25.000 l dieselolie;
   • 20.000 l stookolie;
   • 30.000 l stookolie;

allen in bovengrondse houders.

 • opslag van 1.240 ton cement waarvan 940 ton in bulk en 300 ton in zakken van 25 kg (17.3.4.3a – 17.3.6.3.a);
 • opslag van 1.620 kg (1.000 l) antivries in vaten van 200 l (17.3.6.3.a – 17.3.7.1.a);
 • opslag van 1.995 kg bindingsversneller in bovengrondse houder van 3.000 l (17.3.6.3.a);
 • opslag van 7.980 kg calciumchloride in 2 bovengrondse houders van 3.000 l (17.3.6.3.a);
 • opslag van 3.100 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakking (17.4);

 

Rubricering volgens aanvrager: 2.2.2.b.2 – 6.2.2.a – 6.4.1 - 6.5.2 - 12.1.2.1.a - 12.2.1 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.1.a - 17.4 - 30.1.3 - 31.1.1.a - 43.1.1.a;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

De aanvraag ligt van 05.12.2017 tot en met 04.01.2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

De gemeente organiseert geen informatievergadering.

 

Voor meer info kan u terecht bij Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING Nv GabriŽls & co, Merksemsebaan +413 2110 Wijnegem/Bisschoppenhoflaan 700, 2100 Deurne

Nv Gabriëls & co, Hekkestraat 41, 9308 Aalst

heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als adres Merksemsebaan +413, 2110 Wijnegem en is kadastraal gekend als afdeling 11050 (Wijnegem) sectie A perceelnummer 74L en 74M en afdeling 11342 (Antwerpen) sectie A perceelnummer 309K.

De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:

 • 7°: aanvragen op het grondgebied van twee of meer gemeenten binnen een provincie

De aanvraag betreft het exploiteren van een opslagplaats voor chemische stoffen, als volgt:

 • Lozing bedrijfsafvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen (3.4.1°b) )
 • Self-carwash met 7 wasboxen: 20 wasbeurten/box/dag - 140 voertuigen (15.4.1)
 • Opslag van 4,45 ton mazout in ondergrondse dubbelwandige houder van 5 000 liter (17.3.2.1.1°)
 • Opslag van 1,1 ton Pearl Cleaner (corrosieve vloeistof)in cubitainer 1000 liter (17.3.4.1°)

Rubricering volgens aanvrager: 3.4.1°b) – 15.4.1° - 17.3.2.1.1° - 17.3.4.1°;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

De aanvraag ligt van 30.11.2017 tot en met 29.12.2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

De gemeente organiseert geen informatievergadering.

Voor meer info kan u terecht bij Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81


Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen 

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep.

Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

De Minister van landbouw Willy Borsus verduidelijkt: “ De oorzaak van de recent vastgestelde gevallen lijkt momenteel beheerst te zijn. De risicoanalyse laat daarom toe een aantal versoepelingen te bepalen voor de verzameling van pluimvee, publieke markten en houders van duiven. De maatregelen in de strijd tegen de vogelgriep worden systematisch aangepast in functie van de actuele epidemiologische gegevens en moeten proportioneel zijn aan het risico. Ik moedig de houders – zowel particuliere als professionele – aan de maatregelen nauwgezet op te volgen aangezien de algemene dreiging blijft bestaan en waakzaamheid geboden blijft.”

Vier weken na de vaststelling van de eerste besmetting van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij een hobbyhouder in Wellin worden een aantal maatregelen versoepeld. De analyse van de verschillende besmettingen die de voorbije weken vastgesteld werden in de gemeenten Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Oostkamp, Ath, Menen, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) heft aangetoond dat het virus zich einde mei - begin juni via de verkoop op markten heeft verspreid. De nauwgezette toepassing van de beschermende maatregelen hebben ertoe geleid dat verdere verspreiding van de vogelgriep vermeden werd. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden.    

Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegelaten in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, vogels van in de gebieden voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels.

In het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen blijven markten en andere verzamelingen van vogels verboden. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf nu wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

In de bufferzones rond de gevallen in Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Ath, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) gelden vanaf de 15e dag na de afbakening van de bufferzone dezelfde versoepelingen als in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen.

In de rest van het land zijn markten van pluimvee en andere vogels opnieuw toegelaten voor professionelen. Deze mogen evenwel geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) aanbieden. De occasionele verkoop van vogels op markten blijft verboden. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan. 

Andere verzamelingen van pluimvee zijn eveneens terug toegelaten in de rest van het land. Ook hier zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) evenwel niet toegelaten. Het pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om nog steeds waakzaam te zijn en meteen een dierenarts te contacteren als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Verbod op het gebruik van drinkwater 21.06.2017 

Vanaf donderdag 22 juni geldt er een algemeen sproeiverbod met drinkwater voor recreatieve doeleinden in heel Vlaanderen. Je vindt het politiereglement hier terug.


Vogelgriep: bijkomende besmettingen bij een pluimveehandelaar en twee hobbyhouders Ė aanscherpen van de maatregelen 

15/06/2017

Er zijn bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen).

Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de maatregelen van kracht die eerder deze week beslist werden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmetting bij de pluimveehandelaar?
Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deze zones omvatten Oostkamp en Zedelgem volledig en delen van Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout en Wingene.

In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmettingen bij hobbyhouders?
Zoals bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders, worden er in de gemeenten Zuienkerke en Quiévrain tijdelijke bufferzones met een straal van 3 km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen gelden in de rest van het land?
In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven wel de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?
Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:


Vogelgriep: 2 nieuwe besmettingen bij hobbyvogels Ė verbod op pluimvee- en vogelmarkten en andere verzamelingen met pluimvee 

13/06/2017

Er zijn opnieuw besmettingen met hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij 2 hobbyhouders, respectievelijk in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en in Soignies (provincie Henegouwen). Rond deze besmettingen is telkens een tijdelijke bufferzone met een straal van ongeveer 3 km aangeduid. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, andere vogels en broedeieren en moet alle pluimvee binnen gevoederd worden.

Omdat het vogelgriepvirus zich vermoedelijk via markten heeft verspreid, worden de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en alle verzamelingen (tentoonstellingen, beurzen, …) met pluimvee voorlopig verboden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “In ons land zijn in de afgelopen 2 weken een tweede en derde besmetting met vogelgriep bij hobbyhouders vastgesteld. Het onderzoek, dat mijn diensten hebben gevoerd, wijst op de openbare markten, waar pluimvee verkocht wordt, als bron van besmetting. Ik moet dus beslissingen nemen die de diergezondheid in al onze pluimveehouderijen beschermen. Lokaal, in de afgebakende bufferzones, is het strikt toepassen van de genomen maatregelen absoluut noodzakelijk om deze besmettingen niet te laten uitdeinen. Daarnaast verbied ik in het hele land de markten met pluimvee en andere vogels, evenals andere verzamelingen met pluimvee.”

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van deze besmetting?
Net zoals 2 weken geleden in Wellin (provincie Luxemburg), is het virus ook nu aangetroffen bij hobbyvogels. Daarom is er rond de beide besmettingen een tijdelijke bufferzone met een straal van ongeveer 3 km afgebakend. In de provincie Luxemburg zijn daarbij delen van de gemeenten Sainte-Ode en Libramont-Chevigny betrokken, in de provincie Henegouwen enkel de deelgemeente Soignies. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Gezien de eerste resultaten van het onderzoek aanwijzen dat het virus vermoedelijk verspreid is via openbare markten, zijn in de rest van het land de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten en alle verzamelingen met pluimvee tijdelijk verboden.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones, waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Het FAVV vraagt ook alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?
Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:


Intergemeentelijk Mobiliteitsplan  Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.


Raadscommissies 

De uitnodigingen voor de geplande raadscommissies vindt u hier.