Gemeentehuis blijft gesloten op 13 november  

Het gemeentehuis blijft uitzonderlijk gesloten op woensdag 13 november 2019.
Ook het wooninfopunt is niet bereikbaar.

De dienst burgerzaken is ook telefonisch niet bereikbaar. 

Neem telefonisch contact met het gemeentesecretariaat of de diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu om te informeren of eerder gemaakte afspraken kunnen doorgaan.

Donderdag 14 november zijn de diensten terug toegankelijk.


Nieuwe bomen voor de Vuurkruisenlaan in november  

In november worden in de Vuurkruisenlaan 80 nieuwe bomen geplant. De oude bomen waren ziek en worden vervangen door jonge, sterke eikenbomen die de laan opnieuw leven en kleur zullen geven.  

Lees hier meer over de werken.


Word jij deze winter uitbater van de pop-up op het Marktplein?  

Het Marktplein van Wijnegem huisvest een kiosk die zich prima leent voor pop-ups aanvullend aan het middenstands-aanbod. Voorbije zomer kwam er zo voor de tweede keer een succesvol ijssalon.

Beter passend bij het koude winterweer, is het lokaal bestuur Wijnegem voor de periode van 1 december 2019 tot 31 maart 2020 op zoek naar een:

Uitbater die soep en dergelijke verkoopt en deelneemt aan andere activiteiten die het lokaal bestuur toestaat op het Marktplein en bijdraagt tot de gezondheid van onze inwoners.

De concessie mag worden opgesplitst tussen verschillende uitbaters, maar er moet één contactpersoon en hoofdconcessionaris zijn. 

Interesse? De precieze voorwaarden kan je bekomen bij: 
Lokaal Bestuur Wijnegem
Turnhoutsebaan 422
2110 Wijnegem
03 288 21 52 
Dennis.van.de.weerd@wijnegem.be

Voorstellen kan je indienen per mail of brief op bovenstaand adres tot en met 26 november 2019.


Aperitiefconcert: Vlad Weverbergh Terra Nova Collective 'Clarinetto d'Amore' op 17/11 

Op zondagochtend om 11 uur kan je je, in de zaal van het Annuntia Instituut, muzikaal in de watten laten leggen tijdens het aperitiefconcert. 

Vlad Weverbergh en zijn Terra Nova Collectief verleiden je met de zachte klanken van een bijzonder 18e-eeuws instrument: de Clarinetto d'Amore. 

Klik hier voor meer informatie en tickets voor het aperitiefconcert

aperitiefconcert vlad weverbergh

Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Er zijn heel wat wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem.
Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer. 

Huidige en geplande grote werkzaamheden: 

  • Jaagpad ter hoogte van site Axel Vervoordt
  • Herinrichting Krijgsbaan in Mortsel
  • Merksemsebaan ter hoogte van de Hoogmolenbrug

Klik hier voor meer info

wegenwerken Wijnegem

Infomoment geïntegreerd beheersplan Ertbrugge 

Ertbrugge is een waardevol landschap op de rand van Wijnegem en Deurne. Dit erfgoed met belangrijke natuurwaarden willen we maximaal behouden en herstellen. 

In samenwerking met Deurne, een studiebureau, de Vlaamse Overheid en Regionaal Landschap de Voorkempen werken we aan een geïntegreerd beheersplan voor de komende 24 jaar. 

Kom meeluisteren op de infovoormiddag op zaterdag 7 december 

- Tussen 10 en 13 u op de scoutsterreinen, Schotensesteenweg 420 in Deurne. 
- Je kan deelnemen aan een wandeling doorheen het gebied om 11 en 12 u. 
- Gratis inschrijven voor de wandeling op www.rldevoorkempen.be 
- Meer info via info@rldevoorkempen.be of 03 31 87 11

Rechtzetting: In Info Wijnegem (november-december) publiceerden we dat het infomoment op zondag 7 december zou doorgaan. Het juiste moment is zaterdag 7 december. 


Make Belgium Great Again - De Grote Kleine Elektrostrijd (tot 29/11) 

Lever al je oud klein elektro in bij het recyclagepark en zorg mee voor een mooie bijdrage voor Rode Neuzendag!

Je kan je klein elektro ook binnenbrengen op het mobiel recyclagepark op het Marktplein op 22 november. 

Meer info


Infomoment voor verhuurders 25/11 

Samen met andere gemeenten werken we aan het verbeteren van de woningkwaliteit in onze regio. Hiervoor maakten we samen een reglement voor huurwoningen op.

De verhuurders worden gevraagd om een conformiteitsattest aan te vragen voor hun huurwoning. Dit attest is een bewijs dat de woning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid, opgelegd door de Vlaamse overheid. 

Waar en wanneer? 

Maandag 25 november om 19.30 uur 
Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven

Op het infomoment krijg je uitleg over de woningkwaliteit krijg je uitleg over het reglement rond de conformiteitsattesten. 


Werken Jan Vlemincktoren tijdelijk stilgelegd omwille van asbest  

Bij de restauratiewerken aan de Jan Vlemincktoren zijn sporen van asbest gevonden. De asbesthoudende materialen worden nu eerst verwijderd door een gespecialiseerde firma. Pas daarna kunnen de werken hervat worden. De site is afgesloten en het is verboden om de werf te betreden.

Op maandag 14 oktober werden verschillende stalen genomen in de Vlemincktoren.Op 18 oktober is men gestart met het verwijderen van de asbesthoudende materialen en de schoonmaak van het gebouw. Deze werken zijn voorlopig geschat om afgerond te worden eind november. 

Het gaat om eenvoudige handelingen om de materialen te verwijderen. Deze procedure wordt gebruikt voor materialen waarbij het risico op vrijkomen van asbestvezels minimaal is. 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het gemeentehuis: Turnhoutsebaan 422 – Tel. 03 288 2110 - info@wijnegem.be


Wijnegem Spreekt: Wat zeggen de enquêteresultaten?  

Woon je graag in Wijnegem?
Wat vind je als inwoner van de dienstverlening van het lokaal bestuur? ...
Op de Trefdag "Wijnegem Spreekt" van 16 maart lanceerden we een enquête onder dezelfde naam. In die enquête kon jij als Wijnegemnaar je zegje doen over het leven in onze gemeente.

De enquête is afgesloten, de resultaten zijn verwerkt. Wat hadden jullie te vertellen en wat gaat het lokaal bestuur daar nu mee doen? 

Bekijk een samenvatting van de resultaten of download het volledige rapport hier. 
 


Werkzaamheden in het park 

Werken aan Jan Vlemincktoren gaan van start op 23/9 

Het binnenplein van de Jan Vlemincktoren is vanaf maandag 23 september niet langer toegankelijk. De voorbereiding van de restauratiewerken gaat van start en het plein zal worden afgesloten met nadarhekken.

Wie regelmatig één van de wandelroutes volgt die langs het binnenplein lopen, past nu zijn route best aan.

Heraanleg van de Kastanjedreef start op 9/10

De laatste jaren sneuvelden heel wat van de oude dreefbomen in de dreef naar het park. 
Vooral omwille van de veiligheid wordt daarom het eerste deel van de dreef gekapt én opnieuw aangeplant. 

Meer informatie over de werkzaamheden 

Publicatiedatum : 2019-09-20 15:42:35

​Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in onze gemeente 

De provincie wil in het najaar alle belangrijke onbevaarbare waterlopen ruimen. De waterlopen moeten het overtollige regenwater kunnen afvoeren naar de grote rivieren om overstromingen in het binnenland zoveel mogelijk te vermijden.

Het gaat om een netwerk van 2.400 km waterlopen waaruit de provincie Antwerpen overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen haalt. Dit onderhoud kost jaarlijks 5 miljoen euro.

De planning gebeurt op basis van overstromingsgevoeligheid. 70% van de waterlopen kan machinaal geruimd worden. Meer info over het onderhoud en de gebruikte technieken vind je op provincieantwerpen.be/waterlopen of op het Geoloket Waterlopen

Publicatiedatum : 2019-09-03 09:05:43

Captatieverbod enkel nog van kracht voor Laarse Beek en Zwanebeek (politiebesluit 11/10/2019) 

Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 8/10/2019 en het (digitaal) provinciaal droogteoverleg op 9/10/2019 werden de bestaande captatieverboden op de onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen opgeheven, behoudens deze in de stroomgebieden van de Zwanebeek en de Laarse Beek. De waterpeilen in deze laatsten zijn nog steeds kritisch laag.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Lees hier het politiebesluit


Sport jezelf in de kijker en win leuke prijzen #Sportersbelevenmeer #Wijnegemsport

Sport brengt Wijnegem in beweging. Door je eigen sportprestaties te delen via de hashtags #Sportersbelevenmeer en #Wijnegemsport kan je anderen motiveren én leuke prijzen winnen. 

Hoe neem je deel en wat valt er te winnen? Lees meer hier.

Publicatiedatum : 2019-05-29 09:32:54

Afval niet opgehaald?  

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen terecht. Lees meer 


Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen Publieke raadpleging conceptnota 2019 

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. 

Geef tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 jouw mening en teken zo mee aan de ruimte van de toekomst.

Meer info vind je hier.


RUP Wommelgemsteenweg aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging van het RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.


RUP Somtrans aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging voor het RUP Somtrans vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Somtrans vindt u hier.


Nog geen ‘nieuwe blauwe zak’ in Wijnegem. 

Onlangs was in de media te horen dat nieuwe blauwe PMD-zakken in omloop komen. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes.

Deze vernieuwde sorteer- en recycleerregels worden stelselmatig ingevoerd, omdat de sorteercentra en andere infrastructuur hiervoor moeten worden aangepast. Dit heeft tijd nodig. Bij de invoering zijn immers veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven enzovoort. Momenteel is vooral in Oost- en West-Vlaanderen de verandering aan de gang.

Voor alle duidelijkheid, in Wijnegem zijn er nog GEEN nieuwe blauwe zakken van tel. U sorteert dus nog steeds zoals u de voorbije jaren hebt gedaan. In de toekomst zal ook onze gemeente mee veranderen, maar dat is nog even afwachten. We houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kan u alvast kijken op: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/


Niet te zwaar, een mooi gebaar! 

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

 

Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht van 15 kg, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

 

Het is een klein gebaar, maar de ophalers zullen je dankbaar zijn!

 

Meer weten? Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar!

De Vlaamse regering nam de beslissing: Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. 

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

Lees meer.


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
 

Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05

RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden